Členství

Pokud se chcete stát členy Českomoravské unie neslyšících z.s. pak musíte být členem některého z podspolků.

Kontakty na podspolky jsou následující:

 • Českomoravská unie neslyšících z.s., oblastní podobný spolek Praha
  adresa: Dlouhá 37, 110 00 Praha 1
  web: www.praha.cmun.cz
  e-mail: praha@cmun.cz
 • Českomoravská unie neslyšících z.s., oblastní podobný spolek Brno
  adresa: Údolní 53, 602 00 Brno
  web: www.brno.cmun.cz
  e-mail: brno@cmun.cz
 • Českomoravská unie neslyšících z.s., oblastní podobný spolek Ostrava
  adresa: Antonína Macka 1711/3, 702 00 Ostrava 2
  web: www.ostrava.cmun.cz
  e-mail: ostrava@cmun.cz
 • Českomoravská unie neslyšících z.s., oblastní podobný spolek Liberec
  adresa: Moskevská 637/6, 460 01 Liberec IV.
  web: www.liberec.cmun.cz
  e-mail: liberec@cmun.cz
 • Českomoravská unie neslyšících z.s., oblastní podobný spolek Kroměříž
  adresa: Velké náměstí 39/23, 767 01 Kroměříž
  web: www.kromeriz.cmun.cz
  e-mail: kromeriz@cmun.cz

Českomoravská unie neslyšících z.s je členem řady mezinárodních a národních organizací:

ASNEP –  Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
Základním posláním ASNEP je umožňovat zástupcům subjektů pracujících ve prospěch sluchově postižených lidí nebo jejich rodičů, aby se pravidelně setkávali. Organizace zastupující občany různých sluchových vad a tedy i různých zájmů tak mají možnost navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit život sluchově postižených občanů.
ASNEP je organizace zastupující občany různých sluchových vad a tedy i různých zájmů. Členské organizace mají možnost prostřednictvím ASNEP navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit život sluchově postižených občanů.

NRZP ČR – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
NRZP ČR vznikla na ustavujícím shromáždění zástupců organizací zdravotně postižených dne 27. 6. 2000. Důvodem vzniku byla snaha o nalezení co nejefektivnějšího způsobu spolupráce organizací zdravotně postižených v rámci ČR. NRZP ČR je dnes uznávaným iniciativním a koordinačním orgánem pro obhajobu, prosazování a naplňování práv a zájmů zdravotně postižených. Vzhledem k tomu, že spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v ČR a mezinárodními organizacemi a institucemi, je NRZP ČR nyní největším a nejreprezentativnějším zástupcem organizací osob se zdravotním postižením v ČR.

Pacientská organizace – Českomoravská unie neslyšících z.s. je členem pacientské organizace při Ministerstvu zdravotnictví ČR.

IFHOHYP – International Federation Hard of Hearing Young People
IFHOHYP je mezinárodní nevládní federace národních a regionálních mládežnických organizací, které se věnují sluchově postiženým mladým lidem na celém světě, a je nezávislá na pohlaví, rase, náboženství, národnosti a politice. Její největší prioritou je zlepšení kvality života nedoslýchavé mládeže na celém světě a prosazování rovných práv pro sluchově postižené mladé lidi na všech úrovních společnosti. IFHOHYP se specializuje na setkávání a na neustále měnící se potřeby sluchově postižených mladých lidí. Snaží se o zvýšení zájmu o problematiku zdravotního postižení na národní i mezinárodní úrovni prostřednictvím aktivit pro nedoslýchavé mladé lidí ve věku 18 až 35 let.

EFHOH – European Federation Hard of Hearing
Evropská federace nedoslýchavých lidí představuje pevnou skupinu osob se sluchovým postižením na evropské úrovni v souvislosti s dialogem s Evropskou unií, členy Evropského parlamentu a dalších evropských orgánů. Cílem je Evropa, kde nedoslýchaví lidé mohou žít bez bariér a mají možnost podílet se na všech úrovních ve společnosti. EFHOH realizuje tuto vizi prostřednictvím svých kontaktů a kampaní jednotlivých EFHOH členů a partnerů.

IFHOH –  International Federation Hard of Hearing
Mezinárodní federace nedoslýchavých (IFHOH) je mezinárodní nevládní organizace, zastupující zájmy více než 300 milionů nedoslýchavých lidí po celém světě. IFHOH je registrována jako charitativní organizace na Vereinsregister Amtsgericht Hamburg, Německu (č. 69 VR 10 527) a je také mezinárodní nevládní organizací mající zvláštní poradní status u OSN v Hospodářské a sociální radě (ECOSOC). Také úzce spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací WHO, která souhlasila s dvouročním společným pracovním programem pro rozvojové země s cílem pracovat na problematice slepoty a hluchoty v sekci této organizace.

WFD – World Federation of the Deaf
Světová federace neslyšících je jednou z nejstarších mezinárodních organizací osob se zdravotním postižením na světě. Vzhledem k tomu, že neslyšící lidé na celém světě čelí překážkám v přístupnosti, rovném zacházení s lidskými právy a účasti na rozhodovacích rozhodnutích, které se jich týkají, byla WFD založena 23. září 1951 v Římě v Itálii.
Na prvním Světovém kongresu byli přítomni pouze delegáti z 25 národních sdružení neslyšících. Dnes naši řádní členové představují 135 zemí na pěti kontinentech. WFD spolupracuje s Organizací spojených národů a jejími agenturami od konce padesátých let minulého století. Nedávno se WFD zasadila o rozvoj Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením (CRPD), která byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 2006 a vstoupila v platnost v roce 2008. WFD zůstává aktivní v provádění, sledování a podpoře ratifikace členskými státy.